Onderzoek, uitwerkingen en advies zijn altijd maatwerk.

Voor als de emissies van rookgascomponenten de aangegeven grenswaarden overschrijden, kunnen we uit naam van de opdrachtgever een programma van eisen voor rookgasreiniging opstellen, offertes aanvragen en vergelijken, de implementatie van een nieuwe installatie begeleiden en bij oplevering voor afnamemetingen zorgen.

Voor deze aanpak wordt gebruik gemaakt van de gezamenlijke inzet van het laboratorium, de meetgroep, de tekenkamer en de adviesgroep van TCKI.

Onze gespecialiseerde meettechnici leggen met onze TCKI meetwagen op een nauwkeurige en betrouwbare wijze emissieconcentraties vast.
We meten concentraties:

  • zuurstof
  • koolmonoxide
  • chloriden
  • stikstofoxiden
  • totaal stof
  • kooldioxide
  • fluoriden
  • zwaveloxiden
  • koolwaterstoffen
  • fijnstof

Andere componenten kunnen op aanvraag worden gemeten.

TCKI voert RvA geaccrediteerde rookgasmetingen uit op basis waarvan milieuvergunningen kunnen worden afgegeven door het bevoegd gezag.
gevaarlijke-stoffen-01
respirabel-kwarts-op-de-werkplek-03
Fluor, chloor en zwavel. TCKI voert RvA geaccrediteerde rookgasmetingen uit.

rva-testing-l-254

arbeidsomstandigheden-en-veiligheid-en-milieu-02
lood-en-cadmium-afgifte-01

Metingen naar de stof en fijnstof concentraties in uitlaten van processen uit, ten behoeve van milieuvergunningen.

TCKI voert, vaak samen met andere emissiemetingen, metingen naar de stof en fijnstof concentraties in uitlaten van processen uit, ten behoeve van milieuvergunningen. Als fijnstof worden naar keuze deeltjes kleiner dan 10 en 2,5 µm, PM10 en PM2,5 selectief gemeten.

Voor deze aanpak wordt gebruik gemaakt van de gezamenlijke inzet van de meetgroep en de adviesgroep van TCKI.

Geluidemissie modelberekeningen voor milieuvergunningen.

Om milieuvergunningen voor bestaande en nieuwe productievestigingen te kunnen krijgen, dient u een gedegen geluidrapport te kunnen overleggen. Aangezien er vaak sprake is van een complexe geluidsituatie met externe beïnvloedingen, voldoen alleen geluidmetingen niet meer.

Wij gebruiken gestandaardiseerde computerrekenmodellen, die samen met onze akoestische expertise tot een getrouw beeld van de geluidemissie leiden. Op basis van de resultaten kunnen we maatregelen voorstellen en begeleiden.

Integer, onafhankelijk, objectief onderzoek en advies. ISO 17025 geaccrediteerd.

Wij doen zeer gedegen onderzoek, voeren analyses uit en testen materialen, zodat alle partijen (uzelf, uw klanten, uw medewerkers, de overheid en inspecties) overtuigd worden van verantwoorde procesvoering, werkomstandigheden, omgevingseffecten en productkwaliteit.
TCKI heeft het vertrouwen van veel afnemers en producenten van bouwmaterialen.

TCKI staat voor integer, onafhankelijk, innovatief met de hoogste kwaliteit en leveringssnelheid van analyses en onderzoeksresultaten.

Wij zijn als geen ander in staat om de eigenschappen en de kwaliteit van uw grondstoffen, producten en productieprocessen op een geaccrediteerde manier aan te tonen. Rapportage vindt plaats in het Engels, Duits, Frans, of Nederlands, zodat de resultaten direct door u gebruikt kunnen worden.

TCKI werkt op basis van nationale en internationale normen en richtlijnen, waarbij een uitgebreid systeem van interne en externe controle zorg draagt voor de hoogste kwaliteit van de verrichtingen en diensten.

TCKI beschikt over een breed scala aan meetmogelijkheden en testmethoden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van ons laboratorium, download dan hier onze laboratoriumprospectus.

TCKI is uw beste partner om processen en producten te verantwoorden.

Onafhankelijk, deskundig en efficiënt advies en onderzoek uitgevoerd door TCKI vormen een meerwaarde voor uw bedrijf. Veel van onze laboratoriumonderzoeken en meetgroepverrichtingen zijn geaccrediteerd door de Nederlandse Raad van Accreditatie (RvA, L 254).

Dit geeft u een maximale garantie op een juiste uitvoering van de werkzaamheden en objectief en oanafhankelijk bepaalde, juiste meetwaarden.

rva-testing-l-254