Onafhankelijke specialistische arbo-expertise geluidmeting.

Om werknemers te beschermen tegen gehoorschade zijn werkgevers verplicht (bij wet) om geluidbelasting waaraan personeel wordt blootgesteld te voorkomen. Bij overschrijding van de geluidbelasting dienen bronmaatregelen getroffen te worden en dient de werkgever persoonsgebonden beschermingsmiddelen – PGB beschikbaar te stellen.

Werknemers zijn verplicht om deze PGB op de juiste manier te gebruiken. Hieronder de diverse geluidsbelastingen waarbij maatregelen getroffen dienen te worden volgens NEN-EN-ISO 9612:2009. De toetsing vindt plaats aan de hoogst gemeten equivalente geluid- en piekniveaus.

arbo geluidmeting tcki
arbo geluidmeting op persoonsgebonden arbeidsplaats.
arbo geluidmeting stofmeting tcki
onafhankelijke specialistische arbo-expertise en geluidmeting.

Arbo geluidmeting op de persoonsgebonden arbeidsplaats.

Onder representatieve omstandigheden worden op de arbeidsplaats (persoonsgebonden) geluidmetingen uitgevoerd. Over een bepaalde beoordelingsperiode wordt per werkzaamheid het A-gewogen equivalente geluidniveau (LAeqw, in dB(A)) gemeten. De A-weging is een correctie die wordt toegepast voor het menselijke oor. In combinatie met de duur van deze werkzaamheid worden deze geluidniveaus uitgedrukt in een partieel geluidexpositieniveau LEX,t. Uit deze verkregen partiële geluidexpositieniveaus wordt het geluidexpositieniveau LExj bepaald. Dit geluidniveau vertegenwoordigt het A-gewogen equivalente geluidniveau van de werkzaamheden die worden uitgevoerd gedurende een representatieve werkdag met een gemiddelde duur van 8 uur.

Met behulp van een geluiddosismeter worden de partiële geluidexpositieniveaus persoonsgebonden bepaald gedurende een werkdag. Deze partiële geluidexpositieniveaus worden eveneens herleid tot één geluidexpositieniveau behorende bij een 8-urige werkperiode.

Deze verrichting wordt volgens een methodiek gebaseerd op de norm NEN-EN-ISO 9612 uitgevoerd (geen RvA-geaccrediteerde verrichting) en veelal gecombineerd met de uitvoering van stofmetingen.

Naast een persoonsgebonden meting kunnen ook metingen worden uitgevoerd met een handmeter gedurende de diverse werkzaamheden die de betreffende werknemer worden uitgevoerd. Samen met de inschatting van de tijdsbesteding per werkzaamheid kan het geluidexpositieniveau van een 8-urige werkdag worden bepaald.

Met de handmeter worden tevens de verschillende geluidsniveaus van uw gehele bedrijf inzichtelijk gemaakt. Op basis van deze geluidniveaus worden werkvloergeluidscontourenkaarten gemaakt van uw bedrijfssituatie. In deze contourenkaart worden middels kleuren de geluidszones weergegeven waardoor werknemers direct kunnen zien waar een bepaalde (verhoogde) geluidsbelasting aanwezig is. Aan de hand van deze contourenkaart kunt u tevens op juiste posities gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar stellen.

 

Arbo geluidmeting volgens NEN-EN-ISO 9612.

  • Bij equivalente geluidniveaus op de arbeidsplaats (LAeqw) hoger dan 80 dB(A) en ≤ 85 dB(A) (piekniveau > 135 dB(C) en ≤ 137 dB(C)) moet de werkgever gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking stellen.
  • Het A-gewogen equivalente geluidniveau op een werkplek mag niet hoger dan 85 dB(A) (piekniveau > 137 dB(C)) zijn. In deze situatie dient ten allen tijde PBM’s worden gedragen.
  • Tevens mag het geluidsniveau met inbegrip van de dempende werking van de gehoorbescherming nooit hoger zijn dan 87 dB(A) (piekniveau > 140 dB(C)). In deze situatie dienen direct maatregelen genomen te worden om het geluidsniveau beneden de 87 dB(A) te krijgen.