TCKI is al ruim 60 jaar een onafhankelijk onderzoeksinstituut, kenniscentrum en adviesbureau.

TCKI is al meer dan 60 jaar een onafhankelijk onderzoeksinstituut, kenniscentrum en adviesbureau voor minerale grondstoffen en de daarmee geproduceerde bouwmaterialen. Tevens is expertise aanwezig met betrekking tot de daarbij behorende productietechnieken en -processen.

TCKI heeft uiterst gekwalificeerde medewerkers werkzaam in de gespecialiseerde teams Meetgroep, Laboratorium, Tekenbureau en Adviesgroep.

De meetgroep bestaat uit meettechnici en adviseurs. Met hun geavanceerde meetinstrumenten leggen zij procesomstandigheden vast. Op basis van deze informatie kunt u maatregelen treffen, die leiden tot een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering. Denkt u hierbij niet alleen aan kwantiteit- en kwaliteitsaspecten, maar ook aan het terugdringen van energiekosten.

Op milieugebied kunnen we onze expertise en apparatuur inzetten om luchtemissies volgens verschillende meetnormen te bepalen. Ten aanzien van arbeidsomstandigheden voeren we veel bemonsteringen en analyses van respirabel (kwarts)stof en andere stoffen uit. Onze milieu- en arbo-analyses zijn nagenoeg allemaal RvA ISO 17025 geaccrediteerd.

Download hier een complete omschrijving van door de meetgroep van TCKI uit te voeren verrichtingen.

TCKI Laboratorium voor RvA, ISO 17025 geaccrediteerde verrichtingen.

In ons moderne laboratorium voeren we gespecialiseerde analyses uit op silicaat grondstoffen, waaronder klei en zand, maar ook op vele toeslagstoffen en secundaire grondstoffen. Naast de keramische industrie, vragen regelmatig andere sectoren om `analyses op maat`. Zowel in opdracht van producenten als van certificatie-instellingen testen we bouwproducten en -materialen op verschillende soorten eigenschappen.

Het betreft hier:

  • vormeigenschappen
  • fysische eigenschappen
  • mechanische eigenschappen
  • chemische eigenschappen
  • duurzaamheidaspecten (vorstbestandheid)
  • stroefheideigenschappen van vloerproducten en -materialen

Voor een actueel overzicht van RvA, ISO 17025 geaccrediteerde verrichtingen, volg deze link.

Naast standaardanalyses, wordt op het laboratorium ook maatwerk verricht. Het betreft specifiek onderzoek dat met de opdrachtgever, al dan niet in samenspraak met een adviseur, is afgestemd.

Laboratorium opdrachtformulieren, u kunt vanaf onze website drie opdrachtformulieren in het PDF formaat downloaden:

Opdrachtformulier analyses grondstof (deelnemers) (Word)
Opdrachtformulier bultopbouw (deelnemers) (Word)
Opdrachtformulier productonderzoek (deelnemers) (Word)

geluid-arbo-werkplek-en-geluidmetingen-01
schade-expertise-bouwmaterialen-01 (1)

TCKI Onderzoeken, uitwerkingen en adviezen zijn altijd maatwerk.

Na het meten en analyseren leveren onze adviseurs en senior adviseurs een bondig en praktisch advies. De kennisgebieden in de bouwkeramische industrie zijn o.a. techniek, technologie, energie, (silicaat)grondstoffen, kwaliteitsystemen, geluid, milieu productuitloging en arbeidsomstandigheden. Tevens adviseren we over grondstofvoorbewerking/massabereiding, vormgeving, drogen en bakken van keramische producten.

Klanten vertrouwen al tientallen jaren op onze ondersteuning bij beslissingen over aanpassingen in de bedrijfsvoering en bij nieuwbouw. De kennis en ervaring die we opgedaan hebben in de keramische industrie, is vaak uitstekend toepasbaar in andere sectoren. Denk hierbij met name aan onderwerpen gerelateerd aan productietechnieken, energie, milieu en arbeidsomstandigheden.

TCKI Bouwkundige en werktuigbouwkundige medewerkers verzorgen het tekenwerk.

Bouwkundige en werktuigbouwkundige medewerkers verzorgen het tekenwerk in samenhang met diverse projecten, die door adviseurs worden begeleid. Daarnaast verstrekken we bouwkundige adviezen over het aanbrengen van dilataties in metsel- en lijmwerk met verschillende soorten metselstenen.

Kennis, kunde en vakmanschap
bepalen het totaalresultaat van een bouwwerk.

Dilateren van metselwerk is het aanbrengen van onderbrekingen in het metselwerk, om spanningen als gevolg van opgelegde vervorming door temperatuurverschillen, krimp, kruip en of steunpuntzakkingen te beperken en daarmee scheurvorming te voorkomen.

TCKI verzorgt de projectadvisering op dit terrein, gebruikmakend van rekenregels opgesteld door het Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB).

In het ontwerp speelt het gevelbeeld een belangrijke rol. De ervaring, visie en het creatief denken van de vormgever liggen hieraan ten grondslag.

Om de plaats en het aantal dilataties in gevels van baksteenmetselwerk te kunnen bepalen en beperken, dienen de ontwerper en de constructeur in de besteksfase reeds te overleggen hoe dit kan worden bereikt. De CUR-aanbeveling 71 (Constructieve aspecten bij ontwerp, berekening en detaillering van gevels in metselwerk) en de CUR-aanbeveling 82 (Beheersing van scheurvorming in steenconstructies), en projectadvisering, zoals een dilatatie-advies door de baksteenindustrie, spelen hierin een belangrijke rol.

Advisering in de besteksfase kan voorkomen dat tijdens de uitvoeringsfase extra kosten moeten worden gemaakt, zoals het wijzigen van lateien, aanbrengen van dilataties, extra spouwankers en/of metselwerkwapening. Sturing van de plaats en het aantal dilataties in de besteksfase, is mogelijk door het kiezen van de juiste detaillering en hulpmiddelen (lateien, metselwerkwapening).

Daar waar ongewenste scheurvorming kan ontstaan, als gevolg van spanningsoverschrijding door temperatuurbelasting, zullen dilatatievoegen moeten worden aangebracht.

Ongewenste scheurvorming kan plaatsvinden, daar waar het metselwerk wordt belemmerd in de vervorming door constructiedelen waaraan het metselwerk verbonden is, of doorstekende delen die het metselwerk lokaal ondersteunen zoals balkons, loggia’s en galerijplaten. Dilatatievoegen zorgen ervoor dat optredende vormveranderingen ongehinderd kunnen optreden. Voor alle duidelijkheid een dilatatievoeg (5 mm) is geen knipvoeg (0 mm).

vormgeven-van-klei-01
3

Advisering in de besteksfase kan voorkomen dat tijdens de uitvoeringsfase extra kosten moeten worden gemaakt.

De keuze van lateien is van grote invloed op het gevelbeeld. Een esthetisch verantwoord gevelontwerp kan ernstig worden verstoord door de keuze van het type lateien boven gevelopeningen. Het toepassen van vrij in het buitenblad opgelegde lateien, al of niet in combinatie met metselwerkwapening in plaats van geveldragers, kan het aantal dilataties beperken. Worden lateien gekoppeld aan de achterconstructie, dan gedragen zij zich als geveldragers. Aan het begin en het einde van een geveldrager volgt altijd een dilatatie.

Ook speelt het een rol of een geveldrager is bevestigd aan een betonwand (stijf) of vloerconstructie (doorbuiging). Vervorming door metselwerkondersteuningen en galerijplaten kan er toe leiden dat er extra dilataties moeten worden aangebracht. Het uiteindelijk resultaat zal eruit moeten zien zoals de architect van het ontwerp het heeft beoogd.

Dilataties kunnen onopvallend zijn door ze te situeren achter hwa’s in het buitenblad, kleurovergang of sprongen in de gevel. Dilataties kunnen ook onderdeel uitmaken van het ontwerp, door een geleding of ritme in het gevelbeeld aan te brengen. De uitvoering van dilataties dient strak te zijn. Het samenwerken en denken richt zich op het gezamenlijke einddoel, verbetering in de kwaliteit van gevelarchitectuur.

Is de architect zich ervan bewust dat door het niet tijdig inwinnen van de nodige kennis, een gevel van baksteen metselwerk totaal verknipt wordt of scheurvorming vertoont?