Onderzoek aan keramische grondstoffen en producten.

In de grondstofreceptuur zitten doorgaans klei, zand en toeslagstoffen. Kleimineralen zorgen voor plasticiteit en verdichting/verduurzaming bij een bakproces op hoge temperatuur. Zand en ook sommige toeslagstoffen zorgen voor een verschraling van de massa waardoor de nat gevormde producten beter gedroogd en gebakken kunnen worden.

Daarnaast worden toeslagstoffen ingezet om bijvoorbeeld de kleur van het gebakken product te kunnen aanpassen of worden engobes en glazuren gebruikt bij de oppervlakte afwerking van producten. Om inzicht te krijgen in het te verwachten gedrag van klei(recepturen), kunnen we bijvoorbeeld de deeltjesgrootteverdeling, de chemische samenstelling en/of het thermisch gedrag bepalen.

Deeltjesgrootteverdeling.

Deeltjesgrootteverdeling is van groot belang om inzicht te krijgen in te verwachten vormgevings-, droog- en bakgedrag van kleigrondstoffen. Hierbij gaat het om deeltjes in een massa die met behulp van zeven zijn af te scheiden en deeltjes waarvan de grootte wordt bepaald op basis van hun sedimentatiesnelheid in water.

Zo wordt een korrelgrootteverdeling bepaald op bijvoorbeeld 45, 63, 125, 250 micrometer en 0.5, 1, 2 en 4 millimeter. Bij de sedimentatie-analyse kan worden gedacht aan 2, 10 of 16 micrometer. De fractie kleiner dan 10 micrometer heet in de keramische industrie de leemfractie. De fractie kleiner dan 2 micrometer noemen we de lutum fractie.

TCKI gebruikt hiervoor een analysemethode die vergaand geautomatiseerd is en waarbij betrouwbare meetprincipes worden gebruikt. Ons leemanalyse-apparaat is uniek en analyseert een grote hoeveelheid aangeboden grondstoffen – met een geborgde kwaliteit.

Chemische en mineralogische samenstelling.

De chemische samenstelling van kleigrondstoffen geeft inzicht in de soorten mineralen die in de grondstof zitten. We kunnen naar de hoeveelheid van één chemisch element kijken, maar ook naar vele chemische elementen tegelijkertijd. Deze chemische elementen kunnen zowel in de vaste stof aanwezig zijn als in wateroplosbare verbindingen en zouten.

Wij kunnen een breed scala aan meettechnieken en analytisch chemische meetapparatuur inzetten, zoals röntgenfluorescentie (XRF), röntgendiffractie (XRD), inductief gekoppeld plasma (ICP-AES en ICP-MS), TOC-koolstof meetapparatuur, ionchromatografie (IC) en ionselectieve en potentiometrische metingen.

Thermische analyses.

Thermische analyses geven inzicht in het uitzettings- of een krimpgedrag van een materiaal indien het wordt verwarmd of gekoeld. Dit meten we met een contactdilatometer of een optische dilatometer.

Daarnaast beschikken we over optische flexmeters waarmee doorbuiggedrag als functie van de temperatuur kan worden vastgesteld (thermische stabiliteit), of de duw- en trekkrachten die spelen in een twee- of meerlaagssysteem (denk aan glazuren op een klei-ondergrond).

Met Thermogravimetrische analyse (TGA) stellen we de gewichtsafname van een materiaal vast door het uitstoken van stoffen als functie van de temperatuur. Voor het vaststellen van de endotherme en exotherme reacties bij temperatuurverhoging, gebruiken we Differentieel Scanning Calorimetrie (DSC).

Wij helpen u graag verder.

dr. ir. Ronny Lugtenberg

Directeur

Stan Aben MSc

Hoofd afdeling Technologie

ing. Edwin van Ommeren

Senior Adviseur

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van ons laboratorium, download dan hier onze laboratoriumprospectus.

Voor een actueel overzicht van RvA, ISO/IEC 17025 geaccrediteerde verrichtingen, volg deze link.