Onafhankelijke specialistische arbo-expertise geluidmeting.

Om werknemers te beschermen tegen gehoorschade zijn werkgevers verplicht om bovenmatige geluidbelasting waaraan personeel wordt blootgesteld te voorkomen. Bij overschrijding van de geluidbelasting-grenswaarden dienen bronmaatregelen getroffen te worden en dient de werkgever persoonsgebonden beschermingsmiddelen – PGB’s beschikbaar te stellen.

Werknemers zijn verplicht om deze PGB’s op de juiste manier te gebruiken. Hieronder de diverse geluidsbelastingen waarbij maatregelen getroffen dienen te worden conform NEN-EN-ISO 9612:2009. De toetsing vindt plaats aan de hoogst gemeten equivalente geluid- en piekniveaus.

Arbo geluidmeting op de persoonsgebonden arbeidsplaats.

Onder representatieve omstandigheden worden op de arbeidsplaats (persoonsgebonden) geluidmetingen uitgevoerd. Over een bepaalde beoordelingsperiode wordt per werkzaamheid het A-gewogen equivalente geluidniveau (LAeqw, in dB(A)) gemeten. De A-weging is een correctie die wordt toegepast voor het menselijke oor. Dit geluidniveau vertegenwoordigt het A-gewogen equivalente geluidniveau van de werkzaamheden die worden uitgevoerd gedurende een representatieve werkdag met een gemiddelde duur van 8 uur.

Met behulp van een geluiddosismeter worden partiële geluidexpositieniveaus persoonsgebonden bepaald gedurende een werkdag. Deze partiële geluidexpositieniveaus worden eveneens herleid tot één geluidexpositieniveau behorende bij een 8-urige werkperiode.

Deze verrichting wordt uitgevoerd volgens een methodiek gebaseerd op NEN-EN-ISO 9612 (geen RvA-geaccrediteerde verrichting) en veelal gecombineerd met de uitvoering van stofmetingen.

Naast een persoonsgebonden meting kunnen ook metingen worden uitgevoerd met een handmeter gedurende de diverse werkzaamheden die de betreffende werknemer uitvoert. Samen met de inschatting van de tijdsbesteding per werkzaamheid kan het geluidexpositieniveau van een 8-urige werkdag worden bepaald.

Met de handmeter worden tevens de verschillende geluidsniveaus van uw gehele bedrijf inzichtelijk gemaakt. Op basis van deze geluidniveaus worden werkvloergeluidscontourenkaarten gemaakt van uw bedrijfssituatie. In deze contourenkaart worden middels kleuren de geluidszones weergegeven waardoor werknemers direct kunnen zien waar een bepaalde (verhoogde) geluidsbelasting aanwezig is. Aan de hand van deze contourenkaart kunt u tevens op juiste posities gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar stellen.

Arbo geluidmeting conform NEN-EN-ISO 9612.

Arbo geluidmeting kan TCKI ook voor u combineren met arbo stofmeting op basis van relevante aspecten uit de NEN-EN 481, NEN-EN 482 en NEN-EN 689.

Wij helpen u graag verder.

ing. Rob Mentink

Hoofd afdeling Techniek

ing. Frits de Graaf

Adviseur