Aanpassing wetgeving omgevingsvergunning.

Vanaf 1 Januari 2021 treedt in Nederland de Omgevingswet in werking. Het omvat een integratie van 26 wetten naar 1 wet, waarbij het aantal artikelen en ministeriële regelingen aanzienlijk worden verminderd.

De overheid streeft met deze wijziging meerdere doelen na. Allereerst moet het gebruiksgemak van milieumeldingen en vergunningsaanvragen worden verbeterd. In de nieuwe situatie is sprake van 1 loket en 1 procedure waarbij de behandeltijd teruggaat van 26 naar 8 weken. Ook moet het in de toekomst gemakkelijker worden de relevante, lokale regelgeving voor uw situatie online in te zien en voorgenomen wijzigingen in uw activiteit direct te toetsen.

Daarnaast moet de lokale leefomgeving een veel belangrijkere rol krijgen. De provincies en gemeenten zijn met de invoering van deze wet verplicht omgevingsplannen op te stellen. In het omgevingsplan worden lokale waarden en doelen met betrekking tot de lokale leefomgeving geformuleerd. De nadruk zal daarbij liggen op energietransitie, de bescherming van natuur/milieu en een circulaire samenleving. Dit heeft als gevolg dat de lokale regelgeving een grotere rol zal spelen in de beoordeling van uw toekomstige vergunningsaanvraag, aangezien uw aanvraag getoetst zal worden aan het lokale omgevingsplan.

Het omgevingsplan is geen dichtgetimmerd vaststaand plan, maar moet ruimte laten voor initiatieven die de leefomgeving verbeteren. Deze afwegingsruimte is bedoeld om bepaalde initiatieven die eerder getoetst dienden te worden aan allerlei nationale regelingen en daardoor mogelijk niet door konden gaan, toch doorgang te kunnen geven.

Wij helpen u graag verder.

Wilco van den Berg MSc

Adviseur