Duurzame verpakkingen.

Binnen de bouwkeramische industrie wordt bij de expeditie van de producten een breed scala aan pakketvormen en -soorten gehanteerd. Daarnaast worden diverse verpakkingsmaterialen toegepast, zoals houten pallets, kunststof hoezen, kunststof klembanden, kartonnen dozen, papieren en kunststof vellen en overige materialen, zoals polystyreen vulvormen. Combinaties van deze materialen komen daarbij in allerlei variaties voor.

Teneinde te komen tot een blijvend duurzame ) inzet van verpakkingsmaterialen in Nederland, is door TCKI in opdracht van KNB recent een onderzoek uitgevoerd naar de milieutechnische en ecologische aspecten van de huidige en mogelijk nog toepasbare verpakkingsmaterialen. Dit past in het branchestreven naar een zogenoemde ‘circulaire’ economie, waarbij wordt getracht om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardever-nietiging te minimaliseren. In het onderzoek is door gesprekken met een aantal personen, werkzaam en/of adviserend binnen de Nederlandse Bouwkeramische industrie, en telefonisch en digitaal verkregen informatie geïnventariseerd welke verpakkingsmaterialen binnen de Nederlandse bouwkeramische industrie worden toegepast, inclusief hun milieutechnische/ecologische aard en eigenschappen.

Verder is onderzocht welke alternatieve verpakkingsmaterialen er zijn, die nu of in de toekomst toepasbaar zouden kunnen zijn in de Nederlandse bouwkeramische industrie, met name waar dit zogenoemde bio-based materialen betreft. Ook hierbij is milieutechnische/ecologische achtergrondinformatie in ogenschouw genomen.

Belangrijke basis in het onderzoek vormde een in 2003 door adviesbureau Witteveen & Bos uitgevoerde analyse van verpakkingen voor 14 productgroepen in de bouwtoelevering. Naast een beschrijving van de destijds toegepaste verpakkingen binnen het overgrote deel van de bouwstoffenindustrie, is in het W&B-rapport ook een goede analyse gemaakt van de milieubelasting van bouwstoffen en de mate van vermindering van de milieubelasting door verpakkingsreductie en bronscheiding en recycling van afval. 

De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in een zogenoemde Checklist Duurzame Verpakkingen Bouwkeramische Industrie, waarin de milieu- en ecologische ‘prestaties’ van de huidig toegepaste en eventueel toekomstig inzetbare verpakkingsmaterialen zijn aangegeven. Hierbij is op basis van een aantal milieutechnische- en ecologische aspecten een kwalitatieve toetsing uitgevoerd van de diverse verpakkingsmaterialen, uitgedrukt in ‘+’ en ‘-’. Bedrijven kunnen zichzelf toetsen en anderen overtuigen aan de hand van de checklist.

Het conceptrapport van het onderzoek ligt momenteel voor. Vanuit de deelnemers aan deze TCKI Infodag 2017 zijn opmerkingen, aanvullingen en verbeteringen nog zeer welkom.

Wij helpen u graag verder.

ing. Coen van Mosseveld

Senior adviseur