Evaluatie energiemonitoring.

Vanaf de begin jaren negentig neemt de Nederlandse keramische industrie deel aan de meerjarenafspraak (MJA). De industrie is nu bezig met de derde periode in MJA3 met het referentiejaar 2005. MJA 3 loopt nog tot en met het jaar 2020. In België zijn de keramische bedrijven in 2004 gestart met de eerste doorlichting en het opstellen van een energiebeleidsovereenkomst en een energieplan om te komen tot energie- en CO2-reductie. Bedrijven in België stellen een energieplan op waarin besparingsdoelstellingen zijn geformuleerd. Het energieplan dient periodiek geüpdatet te worden.

Energiebesparing is naast het beperken van de uitstoot van CO2 ook een goede reden om kosten te besparen. De afgelopen decennia heeft de keramische industrie veel besparingen gerealiseerd. In 1989 was het specifieke verbruik in de grof keramische industrie 3.13 GJ/ton bij een productievolume van 3100 kton. In 2017 is dit specifieke energieverbruik door besparingen maar ook door het sluiten van bedrijven afgenomen tot 3.0 GJ/ton bij een productievolume van 2512 kton. Het gecorrigeerde specifieke energieverbruik voor invloedfactoren is 2.84 GJ/ton.

Vorig jaar hebben alle Nederlandse bedrijven de “Wiebes” brief ontvangen waarin is aangegeven dat de Nederlandse overheid het winnen van gas in Groningen wil beperken. Na gesprekken met 200 Nederlandse bedrijven en ministerie van EZK is besloten om alleen de 9 grootste verbruikers boven de 100 miljoen m3 aardgas over te zetten op H- gas. Nederland investeert in een nieuw stikstofstation om het H-gas vanuit buitenland af te waarderen naar laag calorisch gas.

De “Wiebes” brief en het onlangs klimaatakkoord, hebben het afgelopen jaar in Nederland veel los gemaakt in de (keramische) industrie. Naast het eventueel overschakelen op H-gas wordt ook gedacht over het omschakelen naar duurzame gassen, zoals waterstof- of biogas en bio propaangas. Het voordeel bij het overschakelen van G-gas naar een duurzaam gas is de CO2-beperking die hiermee bereikt wordt. Op dit moment liggen verschillende projectvoorstellen bij de branche om stookproeven uit te voeren met deze duurzame gassen, maar ook om het stookproces (gedeeltelijk) te elektrificeren. Naast deze brancheonderzoeken blijft het van belang dat u op uw eigen energiekosten blijft besparen. In het EEP-rapport en in het energieplan zijn veel procesmaatregelen opgenomen die betrekking hebben op het energieverbruik. Het uitvoeren van veelal oven- en drogeroptimalisaties kan het energieverbruik verder doen terugdringen. Deze energie dient u in de toekomst niet te verduurzamen. TCKI kan u ondersteunen bij het optimaliseren van uw proces door metingen uit te voeren in het oven- en drogerproces.

Naast energiebesparing in de procesvoering kunnen diverse procesonderdelen ook verder geëlektrificeerd worden om de CO2-uitstoot te beperken bij het gebruik van (eigen opgewekte) duurzame stroom. Op dit moment is het prijsverschil tussen een m3 gas en een kWh nog (te) beperkt. Echter wanneer door belastingmaatregelen (o.a. het kopen CO2-rechten en CO2-belasting) het prijsverschil toeneemt tot ongeveer een factor 10 (bv 0.05 €/kWh en 0.50 €/mn3) is vanwege energiekosten elektriciteit een goed alternatief. Indien u zich verder wilt oriënteren op het elektrificeren en het verder verduurzamen van uw procesvoering kan TCKI u hierbij ondersteunen.

Wij helpen u graag verder.

ing. Rob Mentink

Hoofd techniek