Milieuprestaties van producten.

Duurzaamheid en milieu zijn op dit moment een hot issue. De verwachting is dat in de toekomst op dit gebied de eisen van de overheid en de wensen van de klant verder zullen toenemen. Bij het ontwerpen van een gebouw wordt vanaf 2018 al gekeken naar de milieuprestaties van de individuele bouwproducten. Dit is enerzijds het gevolg van overheidsbesluiten, maar ook door initiatieven vanuit de markt, waarbij groencertificaten voor gebouwen worden afgegeven. 

Dé graadmeter om milieuprestaties van producten te bepalen is de levenscyclusanalyse (LCA). Hierbij wordt op uitgebreide schaal de belasting op het milieu berekend voor het vervaardigen van het product en het transporteren hiervan. Denk daarbij aan het verbruik van grond- en brandstoffen, elektriciteit, water, verpakkingsmateriaal, afval en emissies.

De uitkomst van deze analyse wordt gebruikt om de schaduwprijs te berekenen. Dit is de theoretische schatting van de kosten, die de overheid verwacht om de milieuschade te voorkomen/verhelpen en wordt weergegeven in euro’s. Voor het bepalen van de milieuprestatie van een gebouw worden de schaduwprijzen van alle gebruikte producten beschouwd. 

In de toekomst worden door de overheid scherpere eisen gesteld aan de milieuprestaties van gebouwen. Het gevolg hiervan zal zijn dat de LCA van producten een grotere rol gaat spelen. Er wordt op dit gebied meer concurrentie verwacht tussen verschillende producten (keramiek vs. beton vs. hout) en tussen keramische producten onderling van verschillende bedrijven.

Naast de rol van de overheid is er ook een toenemende invloed van gebouwkeurmerken (BREEAM, LEED e.d.). Bij goede milieuprestaties van de afzonderlijke bouwproducten worden punten verkregen voor deze keurmerken. Dit kan doormiddel van een goede LCA, maar ook door het label “Cradle to Cradle”. Dit label berust op het principe “afval is grondstof” en daarbij worden eveneens de prestaties op het gebied van milieu uitgebreid onderzocht.

Tenslotte is het werken volgens ISO-14001, en/of het milieumanagementsysteem, een goede manier om milieuzaken binnen uw bedrijf praktisch goed te managen. 

Kortom, het is en wordt steeds belangrijker om in te zetten op de milieuprestaties van uw producten. TCKI kan ondersteunen bij de analyse van de LCA en meedenken bij het verbeteren ervan. Daarnaast kan TCKI, door middel van het opzetten van het milieuregister, het voldoen aan ISO-14001 voor u eenvoudig en inzichtelijk maken. 

Wij helpen u graag verder.

Wilco van den Berg MSc

Adviseur