Nox emissie Programmatische Aanpak Stikstof

Sinds 1 juli 2015 is in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb, sinds 1 januari 2017), eerder de Natuurbeschermingswet (Nbw), de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van kracht. Het PAS vervangt de passende beoordeling voor stikstofdepositie bij de vergunning verlening op grond van de Wet Natuurbescherming. Het geeft de onderbouwing dat de natuurdoelen van de Natura 2000-gebieden niet in gevaar komen. Het huidige PAS is vastgelegd voor de periode 2015-2021. Na deze periode zullen nieuwe afspraken worden gemaakt.

In het kader van de PAS wordt gekeken naar de opgetelde stikstofdepositie in 118, aan het PAS gerelateerde Natura 2000-gebieden, de zogenaamde PAS-gebieden. Hierbij wordt de bijdrage van alle bedrijven in beschouwing genomen. Per gebied wordt ontwikkelingsruimte toegekend en vastgelegd. De ervaring leert dat de NOx-emissie van een enkel bedrijf, invloed kan hebben op een groot gebied. De kans is daarmee groot dat ook uw bedrijf bijdraagt aan de stikstofdepositie in een PAS-gebied.

Beschikt uw bedrijf niet over een Wnb-vergunning en is er sprake van een ongewijzigde bedrijfsvoering sinds de aanwijzing van nabijgelegen Natura 2000-gebieden, dan is het mogelijk dat u hinderlijke effecten ondervindt door de inwerkingtreding van het PAS.

Wij helpen u graag verder.

dr. ir. Ronny Lugtenberg

Adjunct directeur