Actualiteit februari 2024.

Omgevingswet 2024.

In Januari 2024 is de omgevingswet, na meerdere keren te zijn uitgesteld, ingevoerd. Het omvat een integratie van 26 wetten naar 1 wet, waarmee het aantal artikelen en ministeriële regelingen aanzienlijk is verminderd. Ook is er nu sprake van 1 loket (het omgevingsloket) en 1 procedure, waarmee de besluitvorming moet worden verbeterd en versneld. Het omgevingsloket maakt het voor burgers en bedrijven gemakkelijker om de relevante regelgeving online in te zien en voorgenomen wijzigingen in eigen activiteiten direct te toetsen. Ambtenaren zullen werken met een nieuw systeem, het zogenaamde digitaal stelsel omgevingswet (DSO). Hierbij is het nog afwachten of dit systeem daadwerkelijk de werkbaarheid en besluitvorming voor ambtenaren verbetert.

De omgevingswet moet ruimte bieden voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Lokale overheden, zoals gemeenten en provincies, hebben omgevingsplannen opgesteld voor bepaalde gebieden. Deze plannen bevatten bepaalde omgevingswaarden, welke nadruk leggen op de energietransitie. Het aanvragen van duurzaamheidsinitiatieven zou gemakkelijker moeten worden en minder vertraging op moeten lopen door andere regelgevingen (meer ruimte voor maatwerk).

Met de invoering van de omgevingswet is het Activiteitenbesluit (milieuwetgeving) vervangen door het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL). In het BAL zijn ten aanzien van emissies naar lucht voor enkele stoffen strengere grenswaarden opgenomen dan in het Activiteitenbesluit. Tegelijkertijd is nog steeds het best-beschikbare-technieken document voor de keramische industrie (BREF-KI) van toepassing wanneer een rookgasreinigingstechniek wordt toegepast. Wel is het zo dat lokale overheden in hun eigen omgevingsplannen mogen afwijken van de landelijke regelgeving in bepaalde situaties. Hierdoor kunnen zwaardere milieueisen van toepassing zijn voor industrieën. Dit kan het voor fabrieken lastiger maken om op de gebruikelijke manier te produceren. Het is nog onduidelijk in hoeverre dit instrument door lokale overheden in de praktijk zal worden toegepast.