Actualiteit februari 2024.

Steenstrippen en hechting.

Het verlijmen van steenstrippen op een achtergrond worden reeds vele jaren in de praktijk toegepast. In de eerste jaren veelal op beton, met cementgebonden lijmen. In recente jaren worden, door de toenemende vraag naar prefab systemen, ook steeds meer andere combinaties van soorten (steen)strippen, lijmen en achtergronden toegepast.

Veel projecten gaan goed. Echter, er zijn ook schadegevallen bekend waarbij onthechting van steenstrippen is opgetreden. Gevolg hiervan is dat er in de loop van de jaren meerdere innovaties zijn geweest ter verbetering van verlijmde systemen. Daarnaast zijn voorstellen gemaakt door het centraal overleg Bouwconstructies (CoBc) richting gemeentes over hoe verlijmde systemen met hoge frequenties dienen te worden gecontroleerd, om de kwaliteit ervan te monitoren. Parallel hieraan zijn met veel betrokken markpartijen tezamen beoordelingsrichtlijnen opgesteld, met als doel testsystemen middels een uniforme aanpak te keuren, en de kwaliteit van verlijmde systemen in de markt te borgen.

TCKI is reeds vele jaren betrokken bij onderzoek naar en schadegevallen van verlijmde steenstrippen en heeft veel kennis en ervaring opgebouwd over initiële hechting en hechting na veroudering van deze systemen. Tevens is TCKI betrokken geweest bij het opstellen van de nieuwe richtlijnen.

De beoordelingsrichtlijn BRL 1330 bestaat uit drie delen, die inmiddels allen door Stichting KOMO zijn aanvaard. In de richtlijn zijn de uitgangspunten en eisen opgenomen waaraan de verschillende materialen (strip, lijm, achtergrond) dienen te voldoen. Tevens is in BRL 1330-1 een heldere aanpak beschreven waarmee een systeem wordt getoetst, om in aanmerking te komen voor een product-attest. Hierin zijn eisen gedefinieerd voor zowel initiële hechtsterkte als ook de hechtsterkte na verschillende manieren van veroudering.

Inmiddels zijn veel variaties van (steen)strippen, type lijmen en achtergronden getest, en is veel ervaring opgebouwd in de verschillende manieren van aanmaak die worden toegepast. Grote verschillen in hechtsterkte worden verkregen, door te kiezen voor andere achtergronden. Indien de hechting van de lijmverbinding kritisch is, kan de manier van aanbrengen van de lijm veel invloed hebben op de mate van spreiding in de meetresultaten en daarmee vaak ook de hoogte van de zogenaamde ‘karakteristieke’ hechtsterkte. Met name in het geval van partiële verlijming met dotten treedt over het algemeen meer spreiding op.

Op dit moment zijn door de certificerende instanties de eerste certificaten ten aanzien van BRL1330-1 en BRL1330-2 vrijgegeven. Met deze certificaten hebben de certificaathouders een betere ingang richting gemeentes. Momenteel loopt er nog een discussie met het CoBc om samen met de vrijgegeven BRL naar gemeentes een eenduidige richting te kunnen aangeven, over de beste aanpak voor verwerking. Mogelijk kan een certificaat op termijn ook een rol spelen bij de aan te leveren informatie voor de Wet Kwaliteitsborging.

TCKI kan de diverse betrokken partijen begeleiden bij het ontwikkelen en realiseren van nieuwe systemen en van relevante informatie en testresultaten voorzien.

Voor meer inlichtingen over steenstrippen, hechting en toepassen ervan kunt u contact opnemen met Ronny Lugtenberg.

Wij helpen u graag verder.

dr. ir. Ronny Lugtenberg

Directeur