Stikstofproblematiek.

De stikstofproblematiek in Nederland raakt de keramische industrie op twee fronten. Het kan leiden tot het slechts beperkt afgeven van bouwvergunningen. Hiermee wordt de afzet van producten geraakt. Daarnaast kan het invloed hebben op de vergunningverlening van gewijzigde activiteiten binnen uw bedrijf. 

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS), welke vanaf 2015 in Nederland in werking was en voorzag in het vrijgeven van natuurvergunningen in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb), is door de Raad van State in mei 2019 onwettig verklaard. In de huidige tussenfase wordt ingezet op herstel van de Natura 2000-gebieden.

Totdat een nieuwe landelijke aanpak stikstof gereed is (planning 2023), worden gewijzigde activiteiten van bedrijven welke een toename in de depositie van stikstofverbindingen veroorzaken in Natura 2000-gebieden in principe niet vergund. Actuele emissiegegevens worden daarbij vergeleken met de emissiegegevens van referentiejaren; de jaren dat de gebieden als Natura-2000 gebied zijn aangemerkt. 

In specifieke gevallen kan worden overwogen ook nog een ecologische toets uit te laten voeren om een eventuele toename toch vergund te krijgen.

De uitspraak van de Raad van State kan met terugwerkende kracht ook gevolgen hebben voor bepaalde gewijzigde activiteiten in het verleden. Dit is afhankelijk van meerdere factoren en verschilt per situatie. 

TCKI voorziet u in de relevante informatie voor uw situatie en ondersteunt u in dit proces.

Wij helpen u graag verder.

Wilco van den Berg MSc

Adviseur