Validatie rookgaswarmtewisselaar.

De rookgaswarmte wisselaar is opgenomen in de generieke besparingsmaatregelenlijst van de branche die is toegepast bij het opstellen van EEP-rapporten. Bij diverse bedrijven is de rookgaswarmtewisselaar ook opgenomen in de EEP-rapportage 2017-2020 als voorwaardelijke maatregel.

In het verleden zijn diverse rookgaswarmtewisselaars toegepast in de industrie maar meestal met een slechte afloop. De toegepaste wisselaars bestonden in de regel uit stalen buizensystemen waar in tegenstroom omgevingslucht werd opgewarmd door de rookgassen. Op de plaatsen waar de koude lucht in contact kwam met de warme rookgasbuizen ontstond vaak corrosie door het condenseren van de rookgassen. Deze condensatie leidde tot aantasting van het staal waardoor uiteindelijk ook rookgassen direct naar de droger getransporteerd werden, hetgeen ongewenst was en is. Om deze reden wordt bij veel stalen warmtewisselaars een deel van de lucht gerecirculeerd om condensatie en aantasting te voorkomen waardoor het rendement afneemt.

In 2016 zijn testen uitgevoerd op worst case rookgassen zonder tussenschakeling van een rookgasreiniger. In 2017 is de 2e testfase van de kunststof demo warmtewisselaar van Heat Matrix uitgevoerd na een rookgasreiniger. De warmtewisselaar bestaat uit een standaard bundel kunststofbuizen van PTFE, die bestand zijn tegen maximaal 230 °C. Door deze kunststofbuizen stromen de rookgassen. Aan de buitenzijde van deze buizen, stroomt de op te warmen omgevingslucht, in tegenstroom. Een deel van de opgewarmde lucht wordt gerecirculeerd om plaatselijke condensatie en de daarmee samenhangende condensafvalstroom te beperken.

In de 1e fase zijn diverse keren verstoppingen opgetreden waardoor de rookgassen zijn gaan condenseren met als gevolg veel rookgas-condens afvalwater. In fase 2 zijn geen verstoppingen opgetreden door het periodiek spoelen van de warmtewisselaarbuizen bij het oplopen van de statische druk. De verstoppingen in het kunststofbuizensysteem, voornamelijk roet en zouten, zijn goed weg te spoelen met leiding- of bronwater. De warmteoverdracht van de rookgassen van gemiddeld 140 °C naar de omgevingslucht is in de 2e fase goed verlopen. De omgevingslucht is binnen het project opgewarmd tot circa 90 °C. In totaal kan circa 15 tot 25 kW aan energie teruggewonnen worden uit de rookgasstroom met één warmtewisselaarbundel. 

Dit is mede afhankelijk van de energiehoeveelheid die uit de rookgasstroom teruggewonnen kan worden. De rookgaswarmtewisselaar is en blijft een end of pipe maatregel. Voordat overgegaan wordt tot de aanschaf van een warmtewisselaar dient eerst het oven- en droogproces geoptimaliseerd te worden. Daarnaast dient inzicht verkregen te worden in het bijstookgedrag van de droger. TCKI kan u hierbij van dienst zijn door het uitvoeren van een datapaqmeting en bij het opstellen van een massa- en energiebalans van de oven en droger. Op basis van deze meetgegevens kan worden bepaald of een rookgaswarmtewisselaar inpasbaar is binnen uw huidige bedrijfsvoering. 

Voor de aanschaf van een rookgaswarmtewisselaar is vanaf 2018 ook de EIA-regeling (NL) beschikbaar.

Wij helpen u graag verder.

ing. Rob Mentink

Hoofd techniek