Verwerking van baksteenstrips.

Metselwerk wordt slanker! Het oude traditionele metselwerk met bakstenen van 10 cm breed in een buitenspouwblad geeft maximale zekerheid inzake stabiliteit van gevels en zal zeker blijven bestaan. Maar de bouw zal ook meer gaan kijken naar alternatieve toepassingen van baksteen waarbij minder volume baksteen per oppervlakte-eenheid zal worden toegepast. 

Als eerste kan daarbij aan klampverwerking van bakstenen worden gedacht. Daarnaast zullen in toenemende mate alleen 2 cm brede strippen van baksteen worden verwerkt in geprefabriceerde bouwsystemen.

Voordeel hiervan is dat onder geconditioneerde omstandigheden de verwerking plaatsvindt en dat het gereed komen van de gebouwschil, waarbij ook nog wordt voldaan aan hoge isolatiewaarden, in een relatief kort tijdsbestek kan plaatsvinden.

Met betrekking tot de verwerking van baksteenstrips gaan veel projecten goed, maar er doen zich ook situaties voor dat de verlijmde baksteenstrips vroeger of later loslaten en uit de gevel vallen. Dit laatste leidt er toe dat de acceptatie door gemeenten van geprefabriceerde systemen met baksteenstrips onder druk staat.

Als gevolg hiervan wordt op dit moment door veel marktpartijen tezamen  gezocht naar een certificeringssysteem dat op basis van eisen aan te verwerken materialen én duurzaamheidseisen aan de toe te passen systemen, een garantie moet geven voor een veilige toepassing gedurende zeer lange tijd (ten minste 50 jaar).

In de op te stellen beoordelingsrichtlijn zullen eisen worden opgenomen waaraan baksteenstrips moeten voldoen en worden de parameters van de baksteenstrips genoemd waarvan de waarden of kentallen dienen te worden gedeclareerd.

Ook worden duurzaamheidsproeven voorgeschreven waarop de systemen moeten worden getest alvorens ze kunnen worden gecertificeerd. Uiteraard zal ook het toezicht op het tot stand komen van de systemen in de controlesystematiek dienen te zijn opgenomen.

TCKI als onafhankelijke partij, wordt betrokken bij problemen die zich in de praktijk voordoen en heeft ook in situ al veel hechtsterkte-testen op verlijmde baksteenstrips uitgevoerd. Daarnaast heeft TCKI vele systemen getest op hun duurzaamheidseigenschappen. Het gaat hierbij om de beproeving van de thermische belastbaarheid en bestandheid tegen vocht en vorst-dooi. Deze laboratorium-proeven geven op een kostenefficiënte en snelle wijze inzicht in de prestatie die van systemen kan worden verwacht. Daarbij is hun relatie met de problemen die in de praktijk spelen al aangetoond.

TCKI kan alle partijen in deze ondersteunen en van relevante informatie voorzien.

Wij helpen u graag verder.

ir. Hans van Wijck

Directeur